Stadgar för Oresundsadvokater

1. Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas yrkeskunskap om juridiska och kulturella förhållanden i Öresundsregionen samt att profilera medlemmarna i regionen. Ändamålet kan bl a uppnås genom
– att föreningen inbjuder till minst två arrangemang per år

 • – att upprätta en hemsida, www.oresundsadvokater.com, med information om föreningen, medlemmarna och relevanta länkar
 • – att medlemmarna genom temadagar, t ex Nordic Lawyers Academy, får möjlighet att fördjupa sig inom olika områden
 • – att medlemmarna kan biträda varandra i konkreta ärenden
 • – att föreningen marknadsför advokater i regionen

2. Medlemskap
Till ledamot i föreningen får antas den som är ledamot av Advokatsamfundet i Sverige eller Danmark och är verksam som advokat. Detsamma gäller anställda medarbetare på advokatbyråer. Som associerade medlemmar kan beviljas den som är intresserad av de rättsliga och kulturella frågor, som utgör föreningens verksamhetsområde. Associerade medlemmar får delta i föreningens seminarier etc.Medlemskapet är personligt.

3. Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av högst 8 advokater som väljs på föreningsstämman. En jämn sammansättning av advokater som bedriver verksamhet i Sverige respektive Danmark skall eftersträvas.Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.

4. Föreningsstämma
Styrelsen kallar medlemmarna till ordinarie föreningsstämma, vilken hålls före ett kalender­års utgång; första gången 2007. Kallelsen kan vara elektronisk och skall utsändas minst 4 veckor före föreningsstämman. Dagordning för ordinarie föreningsstämma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Styrelsens årsberättelse
 3. Framläggande och godkännande av räkenskaper och budget
 4. Val av medlemmar till styrelsen
 5. Val av revisor och revisorssuppleant
 6. Val av valberedning bestående av minst två advokater varav en är dansk och en är svensk
 7. Inkomna förslag
 8. Övrigt

Styrelsemedlemmarna väljs för två år i taget. Första gången styrelsen sätts samman väljs dock hälften endast för ett år. En styrelsemedlem kan som längst väljas för en sammanhängande period om sex år.

Förslag som medlem vill få behandlat på föreningsstämman skall vara Danske Advokaters Sekretriat tillhanda senast 2 veckor före föreningsstämman.

Det är inte möjligt att rösta genom ombud på föreningsstämman.

5. Beslut
Beslut på föreningsstämman, inklusive ändring av stadgarna och beslut om föreningens upplösning, fattas med enkel majoritet. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller av föreningens ordförande ensam. Styrelsen kan ge föreningens administratör, Danske Advokater fullmakt att disponera över föreningens bankkonto och giro.

6. Medlemsavgift
Årsavgiften för medlemskap fastställs årligen av styrelsen.

7. Administration och säte
Föreningen har sitt säte i Danske Advokater, H.C. Andersens Boulevard 45, 1553 København K. Den löpande administrationen handhas av Danske Advokater. Administrationskostnaderna fastställs i avtal mellan föreningen och Danske Advokater.

8. Inträde och utträde
Ansökan om inträde i respektive utträde ur föreningen anmäls till Danske Advokater på forening@danskeadvokater.dk eller post, se adress ovan. Medlemsavgiften, eller del av denna, återbetalas inte vid ett eventuellt utträde om faktura redan utställts till medlemmen.

9. Upplösning
Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar användas för främjande av föreningens ändamål.

10. Ikraftträdande
Stadgarna träder i kraft vid konstituerande sammanträde den 20 januari 2006 i Advokaternes Hus i Köpenhamn.

Ändringarna är tagna på årsmöte den 5 april, 2016.

Kontakt

Oresundsadvokater
Vesterbrogade 32
DK-1620 København V

T: +45 3343 7000
E: hap@oresundsadvokater.com

Oresundsadvokater · Vesterbrogade 32 · DK-1620 København V
T: +45 3343 7000 · E: hap@oresundsadvokater.com
Disclaimer · Cookie politik