Vedtægter

1. Formål
Foreningens formål er at højne medlemmernes faglige viden om juridiske og kulturelle forhold i Oresundsregionen.
Endvidere at synliggøre medlemmerne i regionen.
Formålet kan bl.a. opfyldes ved

 • At foreningen afholder faglige arrangementer mindst to gange pr. år
 • At der oprettes www.oresundsadvokater.com hvor der findes information om foreningen, medlemmerne og relevante links
 • At medlemmerne gennem temadage, Nordic Lawyers Academy og lignende får lejlighed til mere grundigt at bearbejde enkelte emner
 • At medlemmerne kan søge faglig bistand hos hinanden til behandling af konkrete sager
 • At foreningen markedsføre advokater i regionen.

2. Medlemmer
Som medlemmer kan kun optages advokater, der er medlemmer af det danske eller det svenske advokatsamfund, og som praktiserer selvstændig advokatvirksomhed. Det samme gælder medarbejdere ansat i sådanne virksomheder.

Som associerede medlemmer kan optages personer, der er interesseret i de juridiske og kulturelle problemstillinger, som foreningen beskæftiger sig med. Associerede medlemmer kan deltage i foreningens seminarer m.v. Medlemskabet er personligt.

3. Bestyrelse
Der etableres en bestyrelse på højst 8 advokater, der vælges af generalforsamlingen. Det tilstræbes, at bestyrelsen har en ligelig repræsentation af advokater, der driver virksomhed i henholdsvis Danmark og Sverige. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

4. Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder medlemmerne til en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af et kalenderår første gang 2007.
Indkaldelse kan ske elektronisk. Indkaldelse skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen omfatter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Valg af intern revisor og revisorsuppleant.
 6. Valg af nomineringskomite (valberedning) bestående af to advokater
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Første gang bestyrelsen sammensættes vælges halvdelen dog kun for et år. Et bestyrelsesmedlem kan højst vælges for en seksårig sammenhængende periode.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til Danske Advokaters Sekretriat mindst 2 uger før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

5. Beslutninger
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger, herunder ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens opløsning, ved simpel stemmeflerhed.
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen eller af foreningens bestyrelsesformand alene.
Bestyrelsen kan give foreningens administrator, Danske Advokater fuldmagt til at disponere over foreningens bankkonto og giro.

6. Kontingent
Kontingentet pr. medlem fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

7. Administration og hjemsted
Foreningen har hjemsted i hos Danske Advokater, H.C. Andersens Boulevard 45, 1553 København K.
Den daglige administration varetages af Danske Advokater.
Betaling for administration fastsættes i en aftale mellem foreningen og Danske Advokater.

8. Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til Danske Advokater på forening@danskeadvokater.dk eller til adressen. Er faktura udsendt til medlemmet, refunderes kontingentet hverken helt eller delvist i tilfælde af udmeldelse.

9. Ophør
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

10. Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft ved foreningens stiftelse den 20. januar 2006 i Advokaternes Hus i København.
Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 21. april 2009.

[sharify]

Kontakt

Oresundsadvokater
Vesterbrogade 32
DK-1620 København V

T: +45 3343 7000
E: hap@oresundsadvokater.com

Oresundsadvokater · Vesterbrogade 32 · DK-1620 København V
T: +45 3343 7000 · E: hap@oresundsadvokater.com
Disclaimer · Cookie politik